Kategoria: Edukacja domowa

Edukacja domowa

Edukacja domowa to popularne określenie spełniania przez dziecko (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2024 r. poz. 737):

 1. obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego lub
 2. obowiązku szkolnego poza szkołą lub
 3. obowiązku nauki poza szkołą.

Procedura

 1. Rodzice składają do dyrektora publicznego lub niepublicznego przedszkola/szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte wniosek.
 2. Dyrektor szkoły, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko ww. obowiązku poza przedszkolem/szkołę podstawową i szkołą ponadpodstawową.
 3. Do wniosku powinno zostać załączone oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (dotyczy szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej).
 4. Dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych.
 5. Po uzyskaniu zgody na edukację domową należy uzgodnić z dyrektorem szkoły zakres części podstawy programowej obowiązującej na dany rok szkolny, na danym etapie edukacyjnym, który będzie podstawą uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych w trakcie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w pierwszym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, istniej możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły (zgodnie z przepisami art. 44n ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Dz. U. 2024 r. poz. 750 ze zm.).
 7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz rodzic takiego ucznia, mogą korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie na edukację domową poprzez:
  1. prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
  2. zapewnienie dostępu do:
   • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
   • pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
   • udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 8. Cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą następuje na wniosek rodziców. Dyrektor szkoły nie może odmówić wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na edukację domową ucznia.
 9. Cofnięcie zezwolenia następuje również, jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. A także w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.