Deklaracja dostępności strony internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Kuratorium Oświaty w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.kuratorium.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, w których pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Drewienkiewicz, adres poczty elektronicznej: lukasz.drewienkiewicz@kuratorium.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 696 32 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Kraków, ul. Szlak 73

 1. Do budynku Kuratorium prowadzi jedno wejście, przy którym znajduje się tablica z nazwą instytucji. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu
 2. Budynek posiada pięć pięter i wyposażony jest w windę. Każda kondygnacja oznaczona jest numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Na parterze zlokalizowana jest kancelaria ogólna. W przypadku trudności z dotarciem do właściwej komórki Urzędu, istnieje możliwość skorzystania z asysty wyznaczonego przeszkolonego pracownika lub obsługi interesanta bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Przy wejściu do budynku znajduje się jeden stopień. Brak pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest monitorowane i wyposażone w dzwonek. Winda w budynku częściowo przystosowana jest do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarzy pozwala na poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W kancelarii ogólnej zainstalowana jest przenośna pętla indukcyjna.
 4. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium, Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego.  W odległości około 60 m od drzwi wejściowych – przy ulicy Warszawskiej, zlokalizowane jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym.
 6. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach.

Kraków, ul. Mazowiecka 25

 1. Komórki Kuratorium znajdują się na drugim, trzecim i dziewiątym piętrze biurowca. Wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną.
 2. Obiekt jest wielokondygnacyjny i wyposażony w windę nieprzystosowaną do potrzeb osób
  z niepełnosprawnością. Poszczególne kondygnacje są oznaczone. Na parterze zlokalizowane jest stanowisko ochrony. W przypadku trudności z dotarciem do właściwej komórki Urzędu, istnieje możliwość skorzystania z asysty wyznaczonego przeszkolonego pracownika lub obsługi interesanta bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia prowadzą schody, przy których nie ma zamontowanej pochylni/platformy. Wejście jest monitorowane i wyposażone w dzwonek. Przestrzeń korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Kolorystyka zapewnia kontrast ścian, podłóg i drzwi. Obiekt nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 4. W odległości około 20 m od budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym.
 6. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach

Delegatura w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52

 1. Delegatura Kuratorium mieści się na drugim i czwartym piętrze budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wejście do obiektu oznaczone jest tablicą informacyjną.
 2. Budynek jest wielokondygnacyjny i nie posiada windy. Istnieje możliwość skorzystania z asysty wyznaczonego przeszkolonego pracownika lub obsługi interesanta bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście boczne, zlokalizowane w pobliżu miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone jest w dzwonek oraz w pochylnię i platformę. Korytarze w budynku zapewniają kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarzy pozwala na poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym.
 6. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach.

Delegatura w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1

 1. Delegatura Kuratorium mieści się na pierwszym piętrze obiektu użyteczności publicznej. Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony północnej i południowej. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną.
 2. Obiekt jest wielokondygnacyjny i wyposażony w windę. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia od strony północnej prowadzą schody, przy których nie ma zamontowanej pochylni/platformy. Wejście od strony południowej zlokalizowane jest z poziomu gruntu. Zastosowano przy nim obniżenie krawężnika. Korytarze zapewniają kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Oznaczenia w budynku posiadają druk powiększony dla osób słabowidzących. Przestrzeń korytarzy pozwala na poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 4. Przed budynkiem nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym.
 6. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach.

Delegatura w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

 1. Delegatura Kuratorium mieści się na trzecim i szóstym piętrze budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna.
 2. Budynek jest wielokondygnacyjny i posiada windę. Każda kondygnacja oznaczona jest numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Istnieje możliwość skorzystania z asysty wyznaczonego przeszkolonego pracownika lub obsługi interesanta bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest monitorowane i wyposażone w dzwonek. Winda w budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarze zapewniają kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarzy pozwala na poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym
 6. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach.

Delegatura w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19

 1. Delegatura Kuratorium mieści się na pierwszym piętrze obiektu użyteczności publicznej. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną.
 2. Obiekt jest wielokondygnacyjny i nie posiada windy. Istnieje możliwość skorzystania z asysty wyznaczonego przeszkolonego pracownika lub obsługi interesanta bezpośrednio przy wejściu przez pracownika merytorycznego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia prowadzą schody, przy których nie ma zamontowanej pochylni/platformy. Przestrzeń korytarzy w budynku nie jest przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Obiekt nie posiada rozwiązań przystosowujących go do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym.
 6. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach