26 czerwca 2023

PILNE! Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z podziałem na lata 2024 – 2027

Kraków, dnia 26 czerwca 2023 r.

WO-II.3146.1.209.2023.DM

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2023 r. znak: DSKKZ WKPiE.4212.53.2023.AP w sprawie przekazania informacji o prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, proszę o przygotowanie prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2024 – 2027 wg wzoru załączonego do niniejszego pisma.

Dofinansowanie odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w części II prognozy, która określa zawody szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy.

W związku z powyższym proszę o szczególne zwrócenie uwagi na te zawody przy określaniu prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, a także prognozowany na rok szkolny 2023/2024 wzrost liczby uczniów branżowych szkół I stopnia klas I będących młodocianymi pracownikami o 1,5 rocznika.

Biorąc pod uwagę konieczność bezzwłocznego przekazania danych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, uprzejmie proszę Państwa o przesłanie informacji – zgodnie z załączoną tabelą – w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. (czwartek), do godziny 15.00 – pocztą elektroniczną na adres: daria.marcisz@kuratorium.krakow.pl oraz w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Daria Marcisz tel. (12) 448 11 17.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki