24 lutego 2017

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1)
  2. Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2)

II. Miejsce złożenia dokumentów:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448-11-28
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista

IV. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 poz. 2141).

V. Informacje dodatkowe:

  1. Zgodnie  z art. 7 ust. 3 i 3a ww. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć tylko informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
  2. Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww. ustawy organem właściwym do przedłożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.
  3. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Formularz nr 2 – Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną
Klauzula informacyjna