27 maja 2022

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1)
  2. Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2)

II. Miejsce złożenia dokumentów:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448-11-30

Monika Łopatka – specjalista

IV. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 poz. 1633).

V. Informacje dodatkowe:

  1. Zgodnie  z art. 7 ust. 3 i 3a ww. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć tylko informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
  2. Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww. ustawy organem właściwym do przedłożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.
  3. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

VI. Możliwość sprawdzenia informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego:

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w zakładce „Lustracja” została uruchomiona aplikacja o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Jest ona dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego oświadczenia.

Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje datę złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcję publiczną pełnioną w momencie składania oświadczenia lustracyjnego oraz nazwę organu, któremu przedłożono oświadczenie lustracyjne.

Adres internetowy aplikacji: https://www.data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

Formularze do pobrania:

Formularz-nr-1-Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Formularz nr 2 – Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego