5 lipca 2023

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie/rekomendowanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, organizowanych w roku szkolnym 2023/2024

2 października 2023

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2023 r.

Informacja o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2023 r.

28 września 2023

Informacja o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy za III kw „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”

W nawiązaniu do pisma nr DWEW-WWW.419.28.2023.KK z dnia 25 września 2023 r. uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 14 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) jednostki sektora finansów publicznych, w tym również jednostki podległe i nadzorowane przez te jednostki, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu,