20 września 2022

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024

Małopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

14 września 2022

Zwiększenie limitu wydatków dla uczniów na dotację podręcznikową

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

20 września 2022

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na Trenerów wojewódzkich Programu „Za życiem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w związku z rozpoczęciem realizacji priorytetu V Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja działania 5.5 pn. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ogłasza nabór kandydatów na Trenerów wojewódzkich projektu

19 września 2022

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2022 r.

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2022 r.

19 września 2022

Przypomnienie o konieczności wpisania do SIO uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Przypominam, o terminowym wpisywaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej, dotyczących liczby uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, którzy korzystają z dodatkowych godzin zajęć nauki języka mniejszości. Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pragnę zwrócić szczególną uwagę na konieczność wpisania do SIO uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej, którzy uczęszczają do Państwa szkół.  Od […]

16 września 2022

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, Konkurs „Postaw na mediację” i Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Konkursy i Olimpiada mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym