10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

12 lipca 2018

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach – rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach oraz w szkołach policealnych w województwie małopolskim.

4 lipca 2018

Kredkobranie – „100 uśmiechów na Stulecie” – akcja charytatywna

W czerwcu 2018 roku w Krakowie ruszyła akcja charytatywna Kredkobranie, trwająca do końca września br. Celem Kredkobrania zorganizowanego przez Fundację Ignatianum oraz Stowarzyszenie Korzenie, działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie, jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

2 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

26 czerwca 2018

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty w Zakliczynie

W Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie odbyła się konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie dotyczyło m.in. podsumowania działalności organu nadzoru pedagogicznego, współpracy z samorządami oraz dalszych działań Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

25 czerwca 2018

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wnioski w sprawie zmian klasyfikacji budżetowej

W związku z realizacją zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

23 czerwca 2018

Wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

W Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”, mającego na celu kultywowanie i upowszechnianie ideałów wartości ruchu „Solidarność” oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat.