Kategoria: Eksperyment pedagogiczny

5 kwietnia 2017

Eksperyment Pedagogiczny

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu ze wskazaniem: celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego,
 2. opinia jednostki naukowej dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu,
 3. zgoda rady pedagogicznej wyrażona w uchwale,
 4. opinia rady szkoły lub placówki,
 5. opinia rady rodziców,
 6. pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań, jeżeli planowany eksperyment wymaga dodatkowych środków budżetowych,
 7. w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
  1. wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
  2. organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
  3. jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane do końca lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

*Wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, który rozpoczyna się w roku szkolnym 2017/2018 mogą być składane w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią do Ministra Edukacji Narodowej do dnia 31 marca (w okresie przejściowym – do dnia 31 maja 2017 r.).

V. Osoba do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448-11-13
Milena Pazera – specjalista ds. oświaty

VI. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59);
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016, poz. 60).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje do Ministra Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Małopolskiego Kuratora Oświaty, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Małopolski Kurator Oświaty dołącza swoją opinię.
 2. Eksperyment pedagogiczny nie może:
  • prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki,
  • naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
  • naruszać warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.