Kategoria: Eksperyment pedagogiczny

5 kwietnia 2017

Eksperyment Pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 45 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe. Celem eksperymentu pedagogicznego jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. Eksperyment jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu ze wskazaniem: celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego,
 2. uchwała rady pedagogicznej w sprawie eksperymentu pedagogicznego,
 3. opinia rady szkoły lub placówki,
 4. opinia rady rodziców,
 5. opinia jednostki naukowej, dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu,
 6. pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań,
 7. w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dodatkowo:
  1. podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
  2. program nauczania zawodu,
  3. tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,
  4. pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278),
  5. pozytywną opinię dotyczącą zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu wydaną przez:
   – jednostkę naukową właściwą dla zawodu oraz
   – organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9,
  6. harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego oraz informację o niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym warunkach lokalowych, finansowych, wyposażeniu oraz kadrze,
  7. przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych – w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy)

Można również skorzystać z elektronicznego formularza na platformie ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/edukacja/system-oswiaty/eksperyment-pedagogiczny/KOKrakow

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane do 15 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią do Ministra Edukacji Narodowej do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

V. Osoba do kontaktu:

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – tel. 12/448-11-20

VI. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje do Ministra Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Małopolskiego Kuratora Oświaty, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Małopolski Kurator Oświaty dołącza swoją opinię.
 2. Eksperyment pedagogiczny nie może:
  • prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki,
  • polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa w innym typie szkoły niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach,
  • naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
  • naruszać warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

Formularze do pobrania:

Załącznik nr 1 – wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego