Kategoria: Ogłoszenia

15 grudnia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Wadowicach”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług

8 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe dot. „Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Zmiana treści zapytania ofertowego Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

7 grudnia 2020

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu