Kategoria: Ogłoszenia

14 czerwca 2017

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego

30 maja 2017

Informacja o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o unieważnieniu części postępowania

30 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 maja 2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

30 marca 2017

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej … Załącznik nr 5 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Załącznik nr 6 […]