Kategoria: Duplikaty

1 grudnia 2017

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych

KARTA INFORMACYJNA

 

Sporządzania duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, wykazu godzin z przebiegu nauki szkoły medycznej, świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych.

I. Podstawa prawna.

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r., poz. 1120 z późn. zm.).

Duplikaty, o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty w Krakowie.

II. Wymagane dokumenty.

Kuratorium Oświaty w Krakowie wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, których dokumentacja została przekazana do archiwum zakładowego Kuratorium.

W celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2),
 2. Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.

III. Opłata.

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 2111). Należność wnosi się na konto Kuratorium Oświaty w Krakowie NBP O/O Kraków 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty  wymienione  w  pkt II  należy  złożyć  osobiście  lub  przesłać drogą  pocztową  pod  adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Można również skorzystać z elektronicznego formularza na platformie ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/duplikaty-i-odpisy-swiadectw/KOKrakow

V. Termin i sposób załatwienia.

 1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wszystkie wymagane w nim informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum zakładowego Kuratorium, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
 2. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału.
 3. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
 4. Duplikat zawiera:
  • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
  • dane zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania,
  • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis Małopolskiego Kuratora Oświaty,
  • pieczęć urzędową.
 5. Jeżeli nie została przedłożona dokumentacja zgodnie z pkt II wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku.
 6. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu.
 7. Jeżeli dokumentacja przebiegu nauki niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, pokój 310 (III piętro).

 

Załączniki: