Kategoria: Duplikaty

1 grudnia 2017

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych

KARTA INFORMACYJNA

 

Sporządzania duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, wykazu godzin z przebiegu nauki szkoły medycznej, świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych.

I. Podstawa prawna.

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170).

Duplikaty, o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty w Krakowie.

II. Wymagane dokumenty.

Kuratorium Oświaty w Krakowie wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, których dokumentacja została przekazana do archiwum zakładowego Kuratorium.

W  celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2),
 2. Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.

III. Opłata.

Opłata  za  sporządzenie  duplikatu  wynosi   26 zł   za   każdy  dokument,  zgodnie  z  ustawą o  opłacie  skarbowej  z dnia  12 października 2016 roku (Dz.U. 2016 r., poz. 1827).

Należność wnosi się na konto:
Kuratorium Oświaty w Krakowie  NBP O/O Kraków 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000.

Odcinek wpłaty lub jego kserokopię należy przedstawić przy odbiorze dokumentów.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w pkt  II należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową pod adres:
Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

V. Termin i sposób załatwienia.

 1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wszystkie wymagane w nim informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum zakładowego Kuratorium, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
 2. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału.
 3. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
 4. Duplikat zawiera:
  • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
  • dane zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania,
  • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis Małopolskiego Kuratora Oświaty,
  • pieczęć urzędową.
 5. Jeżeli nie została przedłożona dokumentacja zgodnie z pkt  II wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku.
 6. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu.
 7. Jeżeli dokumentacja przebiegu nauki niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez  osobę  zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój 246 (2 piętro), klatka D.

Załączniki:

Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu mistrza/świadectwa robotnika

Wzór  wniosku o wydanie świadectwa szkolnego