10 września 2020

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2020 r.

Kraków, dnia 9 września 2020 r.

WO-II.3146.2.194.2020.SN


Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
Małopolskich Gmin

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425) przypominam o konieczności przekazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, informacji zawierającej liczbę dzieci, które w roku bazowym[1] kończą 5 lat lub mniej, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Informację – jak zaznaczono w § 3 ust. 4 rozporządzenia – należy przekazać w postaci:

  • elektronicznej i papierowej
    wersja elektroniczna: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl,
    wersja papierowa: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
    albo
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prośba dotyczy wszystkich gmin województwa małopolskiego. W załączeniu przekazuję Państwu opracowane druki z prośbą o wybranie i przesłanie właściwego.

Małopolski Kurator Oświaty
     Barbara Nowak

 

 

Do pobrania:

  • Informacja o zapewnieniu dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego [ZAŁĄCZNIK NR 1];
  • Informacja o liczbie dzieci, którym wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego [ZAŁĄCZNIK NR 2].

 

[1] rok poprzedzający rok budżetowy – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 poz. 17 ze zm.)