9 czerwca 2021

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2021 roku

Do pobrania:

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2021 roku

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania

Załącznik nr 4 – wykaz osób wchodzących w skład kadry wypoczynku

Załącznik nr 5 – informacja dotycząca turnusów oraz opis standardu obiektu

Załącznik nr 6 – szczegółowy program wypoczynku

Załącznik nr 7 – wykaz ośrodków pomocy społecznej, z których rekrutowani będą uczestnicy

Załącznik nr 8 – oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Załącznik nr 9 – formularz zgłoszenia do pracy w komisji