22 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małoposkiego

Małopolski Kurator Oświaty                                                                                    Kraków, dnia 22 maja 2023 r.

WO-II.3146.3.19.2023.SY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

 

      Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 5 kwietnia 2023 r.,  na  wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego.

       Do  otwartego  konkursu  ofert  wpłynęło  14 ofert  złożonych  przez organizacje  pozarządowe  uprawnione do udziału   w otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

      Złożone  2  oferty  nie  spełniły wymogów formalnych  i  nie zostały zakwalifikowane  do oceny  merytorycznej w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

     Na  wsparcie  realizacji  zadania publicznego  w  zakresie  organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży  szkolnej w 2023 r.   z terenu województwa małopolskiego udzielono dotacji w łącznej kwocie 322 120,00 zł. Zadania konkursowe realizowane będą w okresie od 24 czerwca do 23 sierpnia 2023 roku.

Przed podpisaniem umowy wyłonieni oferenci zobowiązani są do przedłożenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z przyznaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • wygenerowanego z bazy wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży (na każdy turnus) kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Umowy będą podpisywane od dnia 12 czerwca 2023 r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  • wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego wraz z wysokością przyznanych środków publicznych – załącznik nr 1;
  • wykaz podmiotów, których oferty nie spełniły wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego – załącznik nr 2.

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak