28 grudnia 2018

Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2018 r. – rozliczenie

W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2018 r. zwracam się z prośbą o przesłanie rozliczenia wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r.

28 grudnia 2018

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej władze samorządowe i kuratoria przygotowywały się do rekrutacji w 2019 r.

21 grudnia 2018

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 poz. 2425) jednostki samorządu terytorialnego, którym w roku 2018 została udzielona dotacja przekazują roczne wykorzystanie tej dotacji do dnia 31 stycznia 2019 r.

20 grudnia 2018

Konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

17 grudnia 2018

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 roku

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku