4 lutego 2021

PILNE! Dotacja przedszkolna 2021 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, dnia 4 lutego 2021 r.

WO-II.3146.2.1.2021.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

  

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425), Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2021 (wykaz kwot dotacji przedszkolnej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma).

W 2021 r. wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (w roku 2021 – 1471 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego:

 • prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego
  oraz
 • dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym

ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 roku, pomniejszonej o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

Zatem, w związku z pilną koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji  w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:

 • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • rozdział 80104 – Przedszkola,
 • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
 • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
 • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabelę stanowiącą załącznik nr 1 do  niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 1200:

 • pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl i pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
  lub
 • w wersji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wanda Brześcińska

Dyrektor Wydziału

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – tabela
 2. Załącznik nr 2 – wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2021 r.