15 czerwca 2023

Uznanie świadectwa wydanego za granicą

Świadectwa wydane za granicą mogą być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa.

Małopolski Kurator Oświaty rozpatruje wnioski o uznanie świadectwa wydanego za granicą:

  • gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego,
  • gdy wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, decyduje adres siedziby instytucji (np. uczelni, OKE), w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo.

W jakich przypadkach nie ma potrzeby składania wniosku o uznanie świadectwa?

 

I. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokumenty, o których mowa w punktach 3 – 5 muszą być oryginalne i wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo (np. dyrektor szkoły), albo przez władze oświatowe państwa,  na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (np. minister edukacji).

1. Wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą (formularz nr 1).

2. Świadectwo ukończenia szkoły z apostille lub legalizacją:

a) oryginał/duplikat/kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille – dotyczy państw-członków Konwencji Haskiej,
LISTA PAŃSTW – STRON KONWENCJI

b) zalegalizowany oryginał świadectwa lub jego duplikat – w przypadku świadectw pochodzących z państw niebędących stronami Konwencji haskiej.
KTO DOKONUJE LEGALIZACJI?

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera poniższych informacji należy dołączyć:

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia,

b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami.

4. Zaświadczenie zawierające:

a) treści kształcenia – zagadnienia zrealizowane w ramach każdego z przedmiotów wymienionych w wykazie w punkcie 3b) (można skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru – formularz nr 2),

b) skalę ocen ze wskazaniem najgorszej możliwej oceny i najlepszej możliwej oceny,

c) informację ile lat trwała nauka w szkole.

5. Zaświadczenie o dalszych uprawnieniach wynikających z ukończenia szkoły, tj. informacja, że posiadacz świadectwa może aplikować np. na studia wyższe na uczelni wyższej w swoim kraju, (wzór zaświadczenia – formularz nr 3.

6. Tłumaczenie na język polski świadectwa po jego zalegalizowaniu/opatrzeniu apostille i innych dokumentów sporządzonych w języku obcym.
KTO DOKONUJE TŁUMACZENIA?

7. Upoważnienie (formularz nr 4) – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo;

8. Kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane osobowe właściciela świadectwa.

9. W przypadku, gdy właściciel świadectwa jest osobą niepełnoletnią wniosek musi zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego (najczęściej rodzic) lub opiekuna prawnego. Przedstawiciel ustawowy może również przedłożyć pełnomocnictwo w stosunku do innej osoby pełnoletniej, która będzie mogła podejmować wszystkie czynności w sprawie uznania świadectwa osoby niepełnoletniej.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące

V. OSOBY DO KONTAKTU:

Oddział Pragmatyki Zawodowej, e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

Monika Broś – starszy specjalista –  tel. 12 448-11-13
Milena Wtorek –  starszy specjalista – tel. 12 448-11-13
Ewa Piwowarczyk – starszy specjalista – tel. 12 448-11-28

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

VI. PODSTAWA PRAWNA:

  1. 93, art. 93a – h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
  3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 ze zm.)

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Świadectwo, które uprawnia jedynie do studiowania na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcie te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych – art. 93 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
  1. Nie prowadzi się postępowania w celu uznania świadectwa w stosunku do zagranicznych świadectw dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenie szkoły, jeśli jego posiadacz zamierza kontynuować w Polsce naukę w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącym.
  1. W przypadku złożenia dokumentacji niekompletnej (brak dokumentów wymienionych w pkt 2 – 5) wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie. Nieuzupełnienie ww. braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  1. Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP – do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo.

 

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1 – wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia dotyczącego treści kształcenia

Załącznik nr 3wzór zaświadczenia dot. uprawnień do kontynuacji nauki

Załącznik nr 4 – upoważnienie