30 czerwca 2020

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020

Kraków, dnia 30 czerwca 2020 r.

WO-II.3146.2.193.2020.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Uwzględniając zapisy art. 154 ust.: 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Celem dokonania zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie (WZÓR WNIOSKU) w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Po upływie tego terminu Małopolski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Małopolskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji znak: MF/ST5.4143.3.13.2020.MF.1593 z dnia 25 maja 2020 r.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Krakowie w wersji:

  • elektronicznej na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (skan pisma ze stosownymi podpisami) oraz papierowej adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73,31-153 Kraków
    albo
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wanda Brześcińska
Dyrektor Wydziału