18 czerwca 2024

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych

Sporządzania duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych, przekształconych szkół i placówek oświatowych.

I. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r., poz. 1120 z późn. zm.),
 • Ustawa o opłacie  skarbowej z  dnia 16  listopada  2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

II. Wymagane dokumenty

Kuratorium Oświaty w Krakowie wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej, przekształconej szkoły albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego.

W celu wydania duplikatu – należy złożyć:

 • wniosek o wydanie duplikatu (załącznik),
 • kserokopia świadectwa/dyplomu jeśli jest w posiadaniu wnioskodawcy,
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu,
 • upoważnienie (załącznik) – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano duplikat świadectwa/dyplomu.

III. Opłata

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 2111). Należność wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73
31-153 Kraków

NBP O/O Kraków 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty  wymienione  w  pkt II  należy  złożyć  osobiście  lub  przesłać drogą  pocztową  pod  adres:

Kuratorium Oświaty w Krakowie,
ul. Szlak 73
31-153 Kraków.

Można również skorzystać z elektronicznego formularza na platformie ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/duplikaty-i-odpisy-swiadectw/KOKrakow

V. Termin i sposób załatwienia

 • 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące,
 • Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału,
 • Na duplikacie nie umieszcza się fotografii,
 • Duplikat zawiera na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, dane zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania, nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności, datę wystawienia duplikatu, podpis Małopolskiego Kuratora Oświaty, pieczęć urzędową,
 • Jeżeli nie została przedłożona dokumentacja zgodnie z pkt II wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku,
 • Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, pokój 309 lub 310 (III piętro).

Załączniki

Wniosek o wydanie duplikatu
Data: 2024-06-18, rozmiar: 24 KB
Upowaznienie do odbioru dokumentu
Data: 2024-06-18, rozmiar: 15 KB