24 września 2018

Wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I. Podstawa prawna:

§ 25 oraz § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 939 ).

Uwierzytelnienia świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz indeksów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

W przypadku, gdy dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Małopolski Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Jeżeli świadectwo lub indeks, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. ( Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 ), do świadectwa lub indeksu dołącza się albo umieszcza się na nim apostille wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Wykaz państw-stron Konwencji haskiej dostępny jest pod następującym linkiem: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

Małopolski Kurator Oświaty nie opatruje klauzulą apostille dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w Burundi i Kosowie. W tych przypadkach możliwe jest natomiast dokonanie uwierzytelnienia.

II. Wymagane dokumenty

W celu uzyskania klauzuli apostille/uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wymagane jest:

  1. złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony (załącznik nr 1);
  2. złożenie upoważnienia – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba (załącznik nr 2);
  3. załączenie dokumentów;
  4. załączenie dowodu wpłaty w przypadku uwierzytelnienia.

III. Opłata

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.

Za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia przywołanego w pkt. I,  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium  Oświaty w Krakowie
NBP O/O Kraków
35 1010 1270 0023 0722 3100 0000.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty  wymienione  w  pkt II  należy  złożyć  osobiście  lub  przesłać drogą  pocztową  na  adres: Kuratorium Oświaty  w  Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

V. Termin i sposób załatwienia

Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez właściwą jednostkę (szkołę lub archiwum).

Wniosek o opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Opatrzony klauzulą apostille/uwierzytelniony dokument przesyłany jest drogą pocztową  na adres wskazany we wniosku, może zostać odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę  w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój 246 (2 piętro), klatka D.

Załączniki: