6 października 2023

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego

Wniosek mogą składać nauczyciele:

  1. odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  2. nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
  3. nauczyciele, którzy będą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego – formularz nr 1;
  2. Zaświadczenia dyrektorów szkół, w których nauczyciel jest zatrudniony – formularz nr 2;
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie*;
  4. Akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia*

*Załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez nauczyciela, którego wniosek dotyczy

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

IV. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące

V. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12 448 11 13, 12 448 11 28
Monika Broś – starszy specjalista
Milena Wtorek – starszy specjalista
Monika Korta-Nalepa – specjalista

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

VI. Podstawa prawna:

1. art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.);

2. art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 ze zm.).

VII. Informacje dodatkowe:

Wyznaczenie dyrektora wykonującego czynności związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego dotyczy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska.

Załączniki:

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego RODO
Formularz nr 1 – wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły
Formularz nr 2 – zaświadczenie dyrektora szkoły