Lipiec 2017

24 lipca 2017

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

21 lipca 2017

Ochrona dzieci przed przemocą – zmiany w kodeksie karnym

W dniu 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 773). W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę przepisów art. 240 Kodeksu karnego poprzez poszerzenie zakresu czynów karalnych o art. 156, art. 197 § 3 lub § 4 oraz art. 200, a także wysokości kary za te czyny.

21 lipca 2017

Adaptacje – podręczniki szkolne dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

W załączeniu przedstawiamy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej o dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.

21 lipca 2017

Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka

  Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja nt. działań i kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podejmowanych przez Rzecznika Praw Dziecka. https://men.gov.pl/wypoczynek/kampanie-spoleczne-rzecznika-praw-dziecka-2.html   W związku z powyższym zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii Rzecznika Praw Dziecka pn.: Odwaga ratuje życie, Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo. Informacje […]

20 lipca 2017

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 roku (Miasto Kraków, Miasto Tarnów, gminy powiatu bocheńskiego, gminy powiatu brzeskiego)

W nawiązaniu do pisma SEPZ-II.272.6.2017.MT z dnia 14 czerwca 2017 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

19 lipca 2017

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej. Wskazuje on w szczególności na praktyki związane z zawieraniem grupowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

19 lipca 2017

Wspólne działania w obszarze ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego

Spotkanie w Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty z prof. Witoldem Stankowskim, Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu podsumowująca realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych.