Lipiec 2017

28 lipca 2017

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert w ramach Rządowego programu wspomagania – „Bezpieczna+”

W załączniku znajduje się informacja dotycząca rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” złożonych do dnia 10 lipca 2017 r.

24 lipca 2017

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

21 lipca 2017

Ochrona dzieci przed przemocą – zmiany w kodeksie karnym

W dniu 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 773). W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę przepisów art. 240 Kodeksu karnego poprzez poszerzenie zakresu czynów karalnych o art. 156, art. 197 § 3 lub § 4 oraz art. 200, a także wysokości kary za te czyny.

21 lipca 2017

Adaptacje – podręczniki szkolne dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

W załączeniu przedstawiamy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej o dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.

21 lipca 2017

Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka

  Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja nt. działań i kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podejmowanych przez Rzecznika Praw Dziecka. https://men.gov.pl/wypoczynek/kampanie-spoleczne-rzecznika-praw-dziecka-2.html   W związku z powyższym zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii Rzecznika Praw Dziecka pn.: Odwaga ratuje życie, Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo. Informacje […]