28 grudnia 2018

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – Rozdział 9.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).

II. Przepisy dotyczące akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie akredytacji

 1. Uzyskanie akredytacji przez funkcjonujące placówki doskonalenia nauczycieli

  Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

  Szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania akredytacji określa § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

  Akredytację przyznaje kurator oświaty po przeprowadzeniu oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

  Akredytację przyznaje się na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki.

  Dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie akredytacji

  Wniosek o przyznanie akredytacji składa do kuratora oświaty dyrektor placówki doskonalenia w uzgodnieniu z organem prowadzącym (załącznik nr 1).

  Do wniosku dołącza się:

  1) statut placówki doskonalenia;

  2) plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;

  3) uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych (załącznik nr 2);

  4) informację o kwalifikacjach zatrudnionej kadry (załącznik nr 3);

  5) wnioski z analizy informacji, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. c, za okres ostatnich  5 lat szkolnych;

  6) wnioski i rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. e;

  7) opis systemu zapewniania jakości, o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. a;

  8) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.

  W przypadku placówki doskonalenia posiadającej wstępną akredytację do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w pkt 2, obejmujące cały okres jej działalności.

 2. Uzyskanie wstępnej akredytacji przez nowo tworzoną placówkę doskonalenia nauczycieli

  Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe, organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia są obowiązani uzyskać wstępną akredytację.

  Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia.

  W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, kurator oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

  Dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie wstępnej akredytacji

  W przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia, organ prowadzący placówkę doskonalenia składa do kuratora oświaty wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji (załącznik nr 4).

  Do wniosku dołącza się:

  1) statut placówki doskonalenia;

  2) informację o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia (załącznik nr 5);

  3) dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

III. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej określana jest corocznie w zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej.

W każdym roku wysokość opłaty akredytacyjnej publikowana jest na stronie internetowej www.kuratorium.krakow.pl w zakładce „Sprawy załatwiane w urzędzie – Akredytacja”.

Opłatę należy wnosić na konto Narodowego Banku Polskiego o/o w Krakowie 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000

Należy określić tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna, nazwa placówki
Z opłat są zwolnione placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.

IV. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

V. Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kolbusz – wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty  w Krakowie
tel. 12 448 11 58

VI. Informacje dodatkowe:

Opłata, od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

 

Załączniki do pobrania: