9 czerwca 2022

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO – Najczęściej zadawane pytania

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO – Najczęściej zadawane pytania

1. Jak ustalane są terminy komisji kwalifikacyjnej?

Kuratorium oświaty nie podaje terminów komisji kwalifikacyjnych jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania. Zgodnie z procedurą, po złożeniu wniosku, dokumentacja podlega analizie formalnej; po pozytywnej weryfikacji dokumentów ustalany jest skład komisji kwalifikacyjnej, w której zasiadają obligatoryjnie 3 eksperci. Dopiero po ustaleniu pełnego składu osobowego nauczyciel może zostać poinformowany o terminie i miejscu komisji kwalifikacyjnej. Należy przy tym podkreślić, że terminy komisji kwalifikacyjnych są ustalane pod kątem dyspozycyjności pracujących w komisji ekspertów.

2. Czy kuratorium oświaty ustala terminy komisji kwalifikacyjnych z uwzględnieniem planów urlopowych wnioskodawców?

Kuratorium oświaty nie bierze pod uwagę wniosków nauczycieli odnośnie ustalenia terminu przeprowadzenia rozmowy. Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Długość tego okresu pozwala nauczycielom ubiegać się o stopień awansu w terminie, który nie koliduje z zaplanowanym wcześniej wyjazdem wakacyjnym.

3. Czy jako spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel może wykazać zadanie, które zrealizował jeszcze przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Zgodnie z art. 9c ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany wnioskujący o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego może zatem przedstawić działania, które zrealizował przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale już po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Nie ma możliwości zaliczenia na poczet spełnienia ww. wymogów działań, które nauczyciel zrealizował w ramach uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego.

4. Które z wymagań należy zaprezentować ustnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel prezentuje jedno z wymagań z tzw. „literek” z rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. § 8 ust. 3 pkt 4 lit. a, b, c lub d), jednak inną niż ta, której opis i analizę dołączono do dokumentacji.

5. Czy zamieszczenie własnego artykułu na stronie internetowej szkoły kwalifikuje się jako spełnienie wymagania dotyczącego publikacji autorskiej pracy z zakresu oświaty?

Nie. Autorska praca musi zostać opublikowana w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji (np. książka). Komisja kwalifikacyjna zbada, czy publikacja ma charakter autorski (twórczy), ponieważ jest to niezbędne do stwierdzenia, że nauczyciel spełnia wymaganie związane z ubieganiem się o wyższy stopień awansu.

6. W ramach realizacji co najmniej dwóch zadań z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel wybrał uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętność posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym. Jak należy wykazać spełnienie tego zadania?

Poziom podstawowy umiejętności posługiwania się językiem obcym musi być zgodny z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, co oznacza, że nauczyciel musi posiadać jeden z certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego w stopniu podstawowym, wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia.

Uzyskanie ww. umiejętności musi nastąpić po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego, aby nauczyciel mógł się powołać na spełnienie tego wymagania.

W przypadku realizacji tego zadania, do wniosku o wszczęcia postępowania nauczyciel zobowiązany jest dołączyć kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora) dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym.

7. W jakiej formie należy przygotować prezentację sposobu realizacji wybranego wymagania?

Prezentację należy przedstawić w formie ustnej wypowiedzi. Nie ma możliwości zaprezentowania prezentacji multimedialnej.

8. Co oznacza zapis „opis i analiza sposobu realizacji wymagania niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego”?

Sformułowanie, że nauczyciel ma przedstawić opis i analizę wymagań należy rozumieć w sensie potocznym.

Opis to wypowiedź lub tekst, w których przedstawia się np. osoby, zjawiska, sytuacje (czyli sprecyzowanie przedstawianego kryterium).

Analiza – rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia (zbadanie wymagania w celu wyjaśnienia jego spełnienia).

9. Czy brak któregoś z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku?

Nie. Jeżeli w wyniku analizy formalnej dokumentacji zostaną stwierdzone braki formalne to nauczyciel jest wzywany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

10. W jakiej formie nauczyciel ma wykazać posiadanie przygotowania pedagogicznego, jeśli ukończył studia przed 2005 r. i nie posiada suplementu do dyplomu?

Jeżeli wnioskodawca nie posiada oddzielnego dyplomu/świadectwa ukończenia np. studium przygotowania pedagogicznego to zobowiązany jest przedłożyć kserokopię indeksu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora lub zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (w tym o odbytych praktykach pedagogicznych) z uczelni wyższej, w której ukończył studia.

11. Jak prawidłowo poświadczyć dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, sprawozdanie, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego?

Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły – pracodawca). Niedopuszczalna jest pieczęć o wzorze „za zgodność z okazanym dokumentem”. Sprawozdanie, bez względu na ilość, musi być opieczętowane i podpisane na każdej stronie.

12. Czy wicedyrektor może wystawić zaświadczenie o odbytym stażu i poświadczyć dokumenty za zgodność z oryginałem?

Tak, ale w takim przypadku wystawione/poświadczone przez wicedyrektora dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią: „z up. dyrektora” lub „wz. dyrektora”.

13. Czy do dokumentacji należy dołączyć również oryginały karty oceny dorobku zawodowego i sprawozdania?

Nie. Wymagana dokumentacja powinna zawierać wyłącznie kopie karty oceny dorobku zawodowego i sprawozdania, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora.

14. Czy do wniosku należy dołączać zaświadczenia np. o pozostawaniu egzaminatorem OKE, byciu kierownikiem wycieczki, o odbyciu szkoleń bądź listy gratulacyjne?

Ww. dokumenty nie są obligatoryjnymi załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dokumenty wymagane zostały wskazane w § 9 ust. 2 – 4 cyt. rozporządzenia.

15. Czy jeśli nauczyciel zmienił nazwisko to w dokumentach musi się znaleźć kserokopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa?

Nie. Tożsamość nauczyciela jest sprawdzana poprzez okazanie dokumentu tożsamości w chwili przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

16. Czy w zaświadczeniu o odbytym stażu należy uwzględniać również pojedyncze dni nieobecności w pracy?

Nie ma takiej konieczności.

17. Czy w zaświadczeniu o odbytym stażu należy wskazywać wszystkie przedmioty, które w poszczególnych latach stażu prowadził nauczyciel? Czy trzeba podać również wymiar zajęć?

Zaświadczenie powinno zawierać wskazanie wszystkich nauczanych przez nauczyciela przedmiotów, zarówno w trakcie odbywania stażu, jak i w dniu wydania zaświadczenia, oraz wymiar zatrudnienia.

18. W jakiej formie powinno być sporządzone sprawozdanie?

Nie ma określonej konkretnej formy sprawozdania. W sprawozdaniu nauczyciel odnosi się do planu rozwoju zawodowego, uwzględniając efekty jego realizacji. Nie ma obowiązku numerowania i parafowania stron.

19. Czy nauczyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli obecnie nigdzie nie jest zatrudniony?

Nie, ponieważ wnioskodawcą jest osoba posiadająca status nauczyciela, co oznacza, że w momencie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, osoba ta musi pozostawać w zatrudnieniu w przedszkolu, szkole lub placówce. Nauczyciel ma 3 lata na złożenie ww. wniosku.

20. Nauczyciel rozpoczął staż w dniu 5 września 2019 r. Czy staż może zakończyć się 31 maja 2022 r.?

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, co oznacza, że pełny okres stażu rozpoczętego w dniu 5 września 2019 r. kończy się 4 czerwca 2022 r. Staż można rozpocząć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole, a zatem w każdym przypadku rozpoczęcia stażu później niż w dniu 1 września, termin zakończenia stażu oblicza się w sposób analogiczny, jak opisano powyżej.

21. Czy jeśli nauczyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania po 30 czerwca to komisja kwalifikacyjna jest organizowana dopiero na przełomie listopada i grudnia?

Małopolski Kurator Oświaty rozpatruje wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego przez cały rok. Zgodnie z art. 35 § 1 i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który ma zastosowanie do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, kurator oświaty obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku).

22. Czy nauczyciel musi złożyć wniosek osobiście?

Nie, wniosek w imieniu nauczyciela może złożyć inna osoba.