12 stycznia 2024

Bezpieczne ferie zimowe 2024 r. – komunikat dla organizatorów wypoczynku oraz rodziców dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 ferie zimowe w 2024 r. odbywają się na obszarze poszczególnych województw w następujących terminach:

  1. od 15 do 28 stycznia 2024 r. – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
  2. od 22 stycznia do 4 lutego 2024 r. – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  3. od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
  4. od 12 do 25 lutego 2024 r. – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Ferie zimowe to długo wyczekiwany przez uczniów czas odpoczynku, zabawy, aktywności sportowej, rozwijania pasji, zainteresowań i umiejętności społecznych. Niezwykle istotne jest, aby czas wytchnienia od zajęć dydaktycznych przebiegał bezpiecznie.

W związku z organizacją różnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, Kuratorium Oświaty przypomina o ciążącym na organizatorach wypoczynku obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnikom, poprzez zorganizowanie wypoczynku w obiekcie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, a także zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry wypoczynku (tj. kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku). Należy również zapewnić dostęp do opieki medycznej, programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, a także żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia oraz bezpiecznego korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych i bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, co wynika z zapisów art. 92c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Ponadto organizator wypoczynku został zobowiązany do dopełnienia wymogów formalnych, dochowania terminów oraz przestrzegania przepisów prawa podczas zgłaszania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibą lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku każdej formy wypoczynku, trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 dni.

Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niezmiennie określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).

Wyżej wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kluby sportowe (osoby prawne), jeżeli organizują obozy sportowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, które spełniają definicję wypoczynku określoną w art. 92a. ust. 1 ustawy o systemie oświaty, podlegają przepisom ustawy o systemie oświaty w zakresie organizacji wypoczynku, w tym obowiązkowi zgłoszenia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora, zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Organizator wypoczynku w czasie ferii zimowych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizacji półkolonii – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar prowadzenia wypoczynku po upływie wskazanych wyżej terminów, ale nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Zgłoszenia wypoczynku należy dokonać za pośrednictwem bazy wypoczynku prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – link do strony

W przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku właściwy kurator oświaty akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej, na których terenie będzie miał miejsce wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o czym mówi art. 92d ust.7 ustawy o systemie oświaty.

Przeprowadzenie całej procedury zgłaszania wypoczynku daje rodzicom gwarancję, że organizator dopełnił wszelkich formalności, a wypoczynek organizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator, który prowadzi wypoczynek bez umieszczenia go w bazie wypoczynku, narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie organizacji wypoczynku, a także uniemożliwia prowadzenie nadzoru nad wypoczynkiem przez właściwego kuratora oświaty i inne służby, o których mowa w art. 92g ustawy o systemie oświaty.

Kuratorium Oświaty przypomina również organizatorom wypoczynku o obowiązku stosowania nowego wzoru „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”, który został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1548) oraz stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz.1304).

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, Kuratorium Oświaty przypomina, aby przed zapisem dzieci na półkolonię/obóz/wyjazd zagraniczny rodzice/opiekunowie prawni dokładnie sprawdzili organizatora wypoczynku, np. poprzez zażądanie podania numeru zgłoszenia wypoczynku lub przedłożenia wydruku potwierdzającego umieszczenie danego formularza zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku. Możliwość wydruku potwierdzenia umieszczenia danego formularza zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, posiada wyłącznie organizator wypoczynku i winien je przedstawić rodzicom uczestnika.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji istnieje możliwość sprawdzania na bieżąco wykazu zatwierdzonych zgłoszeń tzw. wypoczynków w bazie wypoczynku. Baza wypoczynku dostępna jest dla każdego użytkownika i umożliwia wyszukiwanie zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży według kategorii: organizator, daty wypoczynku, województwo wypoczynku, powiat wypoczynku, miejscowość wypoczynku.
Do wyszukania danych należy określić minimum dwa parametry – przedział dat oraz wskazać organizatora lub powiat/ miejscowość wypoczynku.

W bazie wypoczynku umieszczono legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowane.

Ponadto Kuratorium Oświaty zwraca się z prośbą, aby wszelkie nieprawidłowości, bądź sytuacje budzące wątpliwości, zgłaszać na bieżąco podczas trwania wypoczynku, aby kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce lokalizacji mógł podjąć natychmiastowe działania przewidziane prawem.

Szczegółowe informacje, dotyczące tematyki związanej z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowej rejestracji zgłoszenia wypoczynku w bazie jw. prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego, znajdują się na stronie internetowej:

oraz

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w sprawie organizacji wypoczynku znajdują się pod linkiem.

Kuratorium Oświaty zachęca również do zapoznania się ze stronami poświęconymi tematyce bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – zima 2023/2024
  3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Informacje dla podróżujących” – wskazówki oraz niezbędne informacje dla podróżujących i przebywających za granicą.
  4. Bezpłatna aplikacja „Polak za granicą” – niezbędnik w podróży zawierający m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo.
  5. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Ponadto zaleca się organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).