24 lipca 2023

Informacja o unieważnieniu III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Kraków, dnia 24 lipca 2023 r.

WO-II.314.3.27.2023.SN

 

INFORMACJA   O   UNIEWAŻNIENIU

III otwartego konkursu ofert z dnia 30 czerwca 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

 

Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  unieważnia III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego.

W terminie składania ofert, przewidzianym w ogłoszeniu III otwartego konkursu ofert tj. do dnia 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00 na wyżej wymienione zadanie nie złożono żadnej oferty.

w.z. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Halina Cimer
Małopolski Wicekurator Oświaty