24 kwietnia 2024

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2024

WO-II.3146.1.188.2024.DM

Kraków,   23  kwietnia 2024 r.

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

W związku z zawarciem porozumienia z Wojewodą Małopolskim w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy, informuję że:

 1. Podstawą przekazania środków finansowych na dofinansowanie wniosków pracodawców będzie umowa zawarta pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty a Gminą.
 2. Zawarcie umowy nastąpi po otrzymaniu wniosku złożonego przez Gminę.
 3. Dane dotyczące środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników winny uwzględniać wyłącznie:
  1. wnioski pracodawców o dofinansowanie, które zostały złożone w Gminie w 2023 r. i spełniają wszystkie warunki wymagane do przyznania dofinansowania, a pracodawcy nie uzyskali wówczas dofinansowania,
  2. wnioski pracodawców o dofinansowanie, które zostały złożone w Gminie w 2024 r. i spełniają wszystkie warunki wymagane do przyznania dofinansowania oraz,
  3. koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu Pracy w roku 2024.
 4. W celu usprawnienia procedury przekazywania środków proszę o wypełnienie, podpisanie i przesłanie w wersji papierowej wniosku o zawarcie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie: ul. Szlak 73, 31 – 153 Kraków. Wzór wniosku i umowy zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce „Szkoły i organy prowadzące/Młodociani”.
 5. W umowie należy wpisać we wskazanych miejscach: nazwę Gminy, osobę reprezentującą Gminę, skarbnika Gminy, wysokość kwoty, o którą Gmina występuje oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego. Wysokość kwoty musi być zgodna z kwotą wskazaną we wniosku o zawarcie umowy. Umowa winna być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Proszę o nadesłanie jednego egzemplarza wniosku oraz dwóch podpisanych egzemplarzy umowy w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nie należy wpisywać numeru, jak również daty zawarcia umowy. W  przypadku,  gdy Gminę   reprezentują   osoby  inne   niż   to  wynika   z  ustawy   o  samorządzie   gminnym, proszę o przesłanie potwierdzonej kserokopii dokumentu na mocy, którego osoba ta będzie reprezentowała Gminę. Po podpisaniu umów przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, jeden egzemplarz zostanie zwrócony do Gminy. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy zostaną przekazane na wskazany w umowie numer wyodrębnionego rachunku bankowego, niezwłocznie po podpisaniu umów przez obie strony.
 6. Z uwagi na to, że wnioski pracodawców składane są w okresie całego roku kalendarzowego, może zaistnieć konieczność zmiany wysokości kwoty wskazanej w umowie. Zwiększenie kwoty może nastąpić w drodze zmiany treści tej umowy – na wniosek Gminy. Wzór wniosku oraz aneks do umowy zamieszczone zostaną na  stronie  internetowej  Kuratorium  Oświaty  w  Krakowie  w  zakładce  „Szkoły i organy prowadzące/Młodociani”.  Proszę  o wypełnienie i podpisanie wniosku o zmianę kwoty w umowie oraz dwóch egzemplarzy aneksu i przesłanie ich do Kuratorium Oświaty. Po podpisaniu aneksu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty jeden egzemplarz zostanie zwrócony do Gminy.
 7. Na podstawie umowy Gmina zobowiązana jest do przesyłania miesięcznego sprawozdania otrzymanych środków – wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  w  Krakowie  w zakładce  „Szkoły i organy prowadzące/Młodociani”. Rozliczenia należy przesyłać do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano środki Funduszu Pracy.
 8. Zwrotu niewykorzystanych środków finansowych Funduszu Pracy wraz z należnymi odsetkami od środków finansowych Funduszu Pracy gromadzonych na wyodrębnionym rachunku należy dokonać najpóźniej do dnia 5 stycznia 2025 r.
 9. O wszelkich sprawach związanych z realizacją powyższego zadania Kuratorium Oświaty będzie informować poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej urzędu w zakładce „Szkoły i organy prowadzące/Młodociani”.

Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

Załączniki: