26 czerwca 2023

Informacja o unieważnieniu II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Kraków, dnia 26 czerwca 2023 r.

WO-II.314.3.21.2023.SY

INFORMACJA   O   UNIEWAŻNIENIU

II otwartego konkursu ofert z dnia 1 czerwca 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w  zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

 

Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  unieważnia II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w  2023 r. z terenu województwa małopolskiego.

W terminie składania ofert, przewidzianym w ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert tj. do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 na wyżej wymienione zadanie nie złożono żadnej oferty.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak