10 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej