3 czerwca 2024

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna jest kierowana do nauczycieli szkół i placówek. Polega na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, które mają na celu poprawę jakości pracy szkoły. To także zmiana, którą cechuje nowość wdrażanych rozwiązań oraz zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Wszystkie kwestie dotyczące działalności innowacyjnej i eksperymentalnej regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Obligują one szkoły do podejmo­wania działalności innowacyjnej, otwierają przestrzeń na wdrażanie  zmian i innowacji peda­gogicznych do codziennej praktyki szkolnej:

 • 1 pkt 18 – System oświaty zapewnia w szczególności kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodar­czym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań pro­gramowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 • 55 ust. 1 pkt 4 – Nadzór pedagogiczny polega m.in. na inspirowaniu nauczycieli do po­prawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zasto­sowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
 • 68 ust. 1 pkt 9 – Dyrektor szkoły lub placówki (…) stwarza warunki do działania w szko­le (…): wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności (…) harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 • 86 ust. 1 – W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycz­nych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności (…) harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia­łalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Każda szkoła stanowi przestrzeń dla innowacyjnych działań, jest również naj­lepszym miejscem, w którym młodzi ludzie powinni uczyć się innowacyjności. Ponadto podstawa programowa obliguje m.in. do rozwijania kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość

Warto wypracować szkolną procedurę wdrażania innowacji pedagogicznych. Ważne jest, żeby procedura obejmowała następujące etapy:

 • przygotowanie opisu innowacji,
 • zgłoszenie innowacji dyrektorowi szkoły,
 • podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie realizacji innowacji,
 • wpisanie innowacji do szkolnego rejestru innowacji,
 • wdrażanie innowacji,
 • monitoring i ewaluacja działań,
 • przedstawienie wyników ewaluacji radzie pedagogicznej.

Opis innowacji:

 • tytułu i nazwisko autora,
 • uzasadnienie,
 • cele planowanej innowacji,
 • grupa objętą zmianą,
 • czas trwania,
 • sposób realizacji,
 • przewidywane efekty,
 • harmonogram działań,
 • sposób monitorowania i ewaluacji.