15 lutego 2024

Komunikat dotyczący trybu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 31 maja 2024 r. upływa Kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę o rozważenie możliwości zgłoszenia kandydatów z różnych typów szkół i placówek, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) kandydatów mogą zgłaszać:

  1. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole;
  2. organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach;
  3. organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 Karty Nauczyciela, który stanowi, iż członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

  1. który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego;
  2. który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy;
  3. który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  4. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
  6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  7. który posiada nieposzlakowaną opinię.

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Kandydatury razem z uzasadnieniem rekomendującym należy przesłać do 26 kwietnia  2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

 

Z poważaniem

Gabriela Olszowska
p.o. Małopolski Kurator Oświaty

Załączniki