6 października 2023

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi, któremu powierzono stanowisko w okresie odbywania stażu

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem,
 3. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem,
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu,
 5. Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy na stanowisku dyrektora szkoły,
 6. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 8. Sprawozdanie z pracy na stanowisku dyrektora szkoły zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki,
 9. Karta oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (ocena co najmniej bardzo dobra) – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 10. Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  1. umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,
  2. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli,
  3. poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 1. Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  1. opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
  3. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,
   a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,*
  4. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
 2. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia (fakultatywna)** – formularz nr 2.

*W przypadku realizacji zadania polegającego na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym należy przedłożyć również (oprócz opisu i analizy zadania) poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102).

**Poprzez podpisanie zgody na skrócenie okresu zawiadomienia, wnioskodawca akceptuje krótszy okres, w którym zostanie powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200). W przypadku braku wyrażenia zgody wnioskodawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji zgodnie z § 11 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12 448-11-13, 12 448 11 28
Monika Broś – starszy specjalista
Milena Wtorek – starszy specjalista
Monika Korta-Nalepa – specjalista

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

V. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
 4. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 ze zm.);
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 6. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Zalecana forma złożenia dokumentacji:
  1. biała teczka papierowa z gumką, opisana w następujący sposób: imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot oraz miejsce pracy,
  2. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych, w skoroszytach, bindować, itp.,
  3. dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie I.
 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego powinien zawierać numer ewidencyjny PESEL ze względu na konieczność wprowadzania przez Kuratorium informacji o uzyskanym stopniu awansu do bazy danych SIO – art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 ze zm.).
 1. Akty nadania stopnia mogą być odbierane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
 1. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 ze zm.), nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

 

Załączniki:

Formularz nr 1 – Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Formularz nr 2 – Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego RODO