6 października 2023

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy
  do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły
  za zgodność z oryginałem,
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły – formularz nr 2,
 5. Karta oceny pracy (zawierająca co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, obejmującą okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny) – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność
  z oryginałem,
 6. Opis i analiza sposobu realizacji poniższych wymagań wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów (dokument podpisany przez nauczyciela czytelnym podpisem, obejmujący nie więcej niż 4 strony w formacie A4):
  1. doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
  2. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie:
   • zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu, lub
   • zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
  3. umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się;
  4. realizowanie co najmniej jednego z następujących zadań:
   • wykonywanie zadań mentora, opiekuna praktyk pedagogicznych, społecznego kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, wolontariusza wykonującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, instruktora harcerstwa lub innych zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły lub wykonywanych na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • opracowanie i wdrożenie innowacji lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, w tym podejmowanie działań w ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego,
   • opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji,
   • prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
    na odległość,
   • przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań
    do podnoszenia jakości pracy szkoły.
 7. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia (fakultatywna)* – formularz nr 3.

*Poprzez podpisanie zgody na skrócenie okresu zawiadomienia, wnioskodawca akceptuje krótszy okres, w którym zostanie powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914). W przypadku braku wyrażenia zgody wnioskodawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji zgodnie z § 9 ust. 2 cyt. rozporządzenia.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12 448-11-13, 12 448 11 28
Monika Broś – starszy specjalista
Milena Wtorek – starszy specjalista
Monika Korta-Nalepa – specjalista

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

V. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 775 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 ze zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914);
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Zalecana forma złożenia dokumentacji:
  1. biała teczka papierowa z gumką, opisana w następujący sposób: imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot oraz miejsce pracy,
  2. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych, w skoroszytach, bindować, itp.,
  3. dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie I.
 2. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego powinien zawierać numer ewidencyjny PESEL
  ze względu na konieczność wprowadzania przez Kuratorium informacji o uzyskanym stopniu awansu do bazy danych SIO – art. 43 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 ze zm.).
 3. Akty nadania stopnia mogą być odbierane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

Załączniki:

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego RODO
Formularz nr 1 – Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Formularz nr 2 – Zaświadczenie dyrektora szkoły
Formularz nr 3 – Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia