12 czerwca 2024

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

I . Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (załącznik),

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy).

III. Termin składania wniosków:

według „Terminarza składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody” ustalonego na dany rok szkolny i zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w niniejszej zakładce.

IV. Osoby do kontaktu:

Zespół Pragmatyki Zawodowej i Akredytacji
Jarosław Stypuła – starszy specjalista – tel. 12/448-11-57

Dyrektor Wydziału – Marta Rogozińska-Owsiak

V. Podstawa prawna:

 • art.49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1258).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Wnioskodawca winien zapoznać nauczyciela – kandydata do nagrody z właściwą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowie (załącznik).
 2. Wniosek o przyznanie nagrody należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie (czcionka rozmiar 10-12).
 3. W pkt 5 wniosku „Data otrzymania ostatniej oceny pracy …” – należy podać pełną datę tj. dzień-miesiąc-rok oraz stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Do nagrody mogą być typowani, zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, wyłącznie nauczyciele, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy.
 4. Uzasadnienie należy sporządzić zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. W uzasadnieniu należy wskazać wybitne osiągnięcia i dokonania nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub;
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
 5. Nie należy zamieszczać życiorysów oraz przebiegu pracy zawodowej.
 6. W pkt 8 wniosku – opinia rady pedagogicznej wymagana jest wyłącznie gdy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Należy wówczas podać datę i numer uchwały rady pedagogicznej, na której wniosek został zaopiniowany. Uchwały rady pedagogicznej nie dołącza się do wniosku.
 7. Wnioski zawierające błąd formalny np. brak informacji o miejscu urodzenia (pkt 2) lub stwierdzenia uogólniającego dot. oceny pracy (pkt 5) lub opinii rady pedagogicznej (pkt 8), pozostaną bez rozpatrzenia.
 8. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody podejmuje Małopolski Kurator Oświaty.
 9. Nauczyciele, którym przyznano nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczane są dyplomy.

Załączniki