5 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.

Kraków, dnia 05 czerwca 2018 r.

WO-II.3146.3.30.2018.SY

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.

 

Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.

Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego,  którym  przyznano  dotacje  na  dofinansowanie  wypoczynku  letniego  dzieci  i młodzieży  szkolnej  w 2018 r. zobowiązane są do dostarczenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z przyznaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

Umowy będą podpisywane od dnia 18 czerwca 2018 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój nr 247 (II piętro), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Alicja Szydlak – tel.12/448-11-18.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
           Wanda Brześcińska
           Dyrektor Wydziału

Tabela – ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert