23 maja 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Kraków, 23 maja 2024 r.

WA-I.3146.3.20.2024.SY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

 

Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert z 3 kwietnia 2024 r., na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego.

Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 14 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożone 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego udzielono dotacji w łącznej kwocie 393 930,00 zł. Zadania konkursowe realizowane będą w okresie od 22 czerwca do 27 sierpnia 2024 roku.

Przed podpisaniem umowy wyłonieni oferenci zobowiązani są do przedłożenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z przyznaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • wygenerowanego z bazy wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży (na każdy turnus) kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Umowy będą podpisywane od dnia 12 czerwca 2024 r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Alicja Szydlak – tel.12 448-11-18, Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, pokój nr 307 (III piętro).

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  • wykaz podmiotów uprawnionych, którym udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r.  z terenu województwa małopolskiego wraz z wysokością przyznanych środków publicznych – Załącznik Nr 1;
  • wykaz podmiotów, których oferty nie spełniły wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego – Załącznik Nr 2.

Małopolski Kurator Oświaty

dr Gabriela Olszowska