27 maja 2022

Oświadczenia lustracyjne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Oświadczenia lustracyjne (formularz nr 1)
  2. Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2)

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania oświadczeń:

Oświadczenie składa się przed złożeniem oferty na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej w postępowaniu konkursowym.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448-11-30
Monika Łopatka- specjalista

V. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633).

VI. Informacje dodatkowe:

  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgłaszające swoje kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona jest szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni równocześnie funkcję dyrektora tej placówki zobowiązanie są do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
  2. Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww. ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.
  3. Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne”.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1- Oświadczenie lustracyjne
Formularz nr 2 – Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego