14 lipca 2017

Postępowanie z dokumentacją likwidowanych gimnazjów

Kraków, dnia 13 lipca 2017 r.

SEPZ-III.150.2.2017.RB

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa małopolskiego

 

Kuratorium Oświaty informuje, że zgodnie z art. 59 ust. 3 i art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku    w drodze uchwały, stwierdzenie zakończenia jego działalności.

Wobec powyższego przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny winno nastąpić po zakończeniu działalności gimnazjum.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak