13 października 2022

Potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych za granicą – dotyczy osób poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych lub innych kryzysów humanitarnych

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki (załącznik)
  • Wniosek taki może złożyć osoba, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka – w sytuacji, jeżeli przedłożenie oryginału lub duplikatu świadectwa albo uwierzytelnienie tego świadectwa napotyka trudne do usunięcia przeszkody;
  • W przypadku, gdy właściciel świadectwa jest osobą niepełnoletnią wniosek musi zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego (najczęściej rodzic) lub opiekuna prawnego. Przedstawiciel ustawowy może również przedłożyć pełnomocnictwo w stosunku do innej osoby pełnoletniej, która będzie mogła podejmować wszystkie czynności w sprawie uznania świadectwa osoby niepełnoletniej.
  • Decyzja w sprawie potwierdza wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;
  • Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP – do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo.
 2. Oryginał świadectwa albo duplikat świadectwa – do wglądu, lub,
 3. Dokumenty (powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo):
  1. wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia,
  2. wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami,
  3. informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą:
   • treści kształcenia,
   • planowanego czasu nauki,
   • skali ocen,
  4. informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.
 4. Dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże, lub,
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu, ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą lub uprawnieniach do kontynuacji nauki lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące informacji, o których mowa w pkt. 3;
 6. Tłumaczenie na język polski świadectwa i innych dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane lub poświadczone przez:
  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub,
  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub,
  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub,
  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

  Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

 7. Upoważnienie (załącznik) – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo;
 8. Kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane osobowe właściciela świadectwa;
 9. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

IV. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące

V. Osoby do kontaktu:

Katarzyna Dębska – starszy specjalista – 12 448 11 54
Joanna Kmiecik-Bocheńska – starszy specjalista – 12 448 11 28
Monika Kwiatkowska – starszy specjalista – 12 448 11 30
Ewa Piwowarczyk – starszy specjalista – 12 448 11 28

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej

 

VI. Podstawa prawna:

 1. art. 93a – h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1885).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki może być przeprowadzone tylko raz.
 2. Osoba, która uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W tym przypadku należy skontaktować się z Kuratorium Oświaty w Warszawie w celu ustalenia szczegółów postępowania. Kontakt: kuratorium@kuratorium.waw.pl, tel. 22 551 24 00, www.kuratorium.waw.pl
 3. W postępowaniu w sprawie potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki komisja powołana przez kuratora oświaty przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia, chyba że na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów w sposób bezpośredni lub pośredni jest możliwe ustalenie faktu uzyskania za granicą poziomu wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki.
 4. Kuratorium Oświaty w Krakowie nie odsyła oryginałów dokumentów złożonych w sprawie  – dokumenty po zakończeniu postępowania należy odebrać osobiście lub za upoważnieniem.

Załączniki