18 sierpnia 2022

Rekrutacja do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK OHP na rok szkolny 2022/2023

Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą nabór młodzieży na wolne miejsca stacjonarne i dochodzące do Ośrodków Szkolenia i Wychowania (OSiW Nowy Sącz, OSiW Trzebinia, OSiW Lanckorona) oraz Hufców Pracy w Niepołomicach, Krakowie (al. Skrzyneckiego, os. Szkolne), Proszowicach, Myślenicach, Wadowicach, Oświęcimiu, Kętach, Dąbrowie Tarnowskiej, Bochni, Limanowej, Starym Sączu, Skomielnej Białej oraz Gorlicach. Rekrutacja podstawowa trwa do końca września br.

OHP to szczególne miejsce, które zapewnia młodemu człowiekowi rozwój i opiekę pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry, otwartej na potrzeby każdego dziecka, realizując tym samym zadania Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wychowania, resocjalizacji, kształcenia oraz rynku pracy. OHP daje szansę zdobycia potrzebnych kwalifikacji oraz połączenia nauki z pracą, dzięki czemu młodzi ludzie bez trudu mogą odnaleźć swoją drogę zawodową. Uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Obecnie najwięcej wolnych miejsc pozostało w Ośrodkach w Trzebini oraz Lanckoronie. Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka w dwóch formach:

  • stacjonarnej z zapewnionym darmowym zakwaterowaniem, wyżywieniem i całodobową opieką wychowawczą w internacie,
  • jako uczestnik dochodzący.

Ośrodek w Lanckoronie kształci młodzież na poziomie:

  • klasy VII i VIII szkoły podstawowej z przyuczeniem do zawodu kucharz i fryzjer,
  • praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz i fryzjer.

Szczegółowe informacje: tel. 33 876 64 01, osiw.lanckorona@ohp.pl

Ośrodek w Trzebini kształci młodzież na poziome:

  • klasy VII i VIII szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy w zawodzie: ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec,
  • szkoły branżowej I stopnia w zawodzie ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

Szczegółowe informacje: tel. 32 612 13 77, osiw.trzebinia@ohp.pl

Uczestnicy zatrudnieni są na umowę o pracę, jako pracownicy młodociani i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Są także objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą socjalną ZFŚS.

Ośrodki gwarantują fachową opiekę wychowawczą, psychologiczno-pedagogiczną i instruktorską przez cały okres trwania nauki. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania  czasu wolnego w świetlicach, na zajęciach sportowych i kulturalno-oświatowych oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych oraz wyjazdach międzynarodowych.

Placówki oferują także różnorodne koła zainteresowań, dzięki czemu młode osoby rozwijają swoje uzdolnienia i pasje, a także przygotowują się do udziału w wojewódzkich konkursach.

Wychowawcy realizują plany pracy, programy autorskie w oparciu o diagnozę możliwości i zainteresowań młodzieży, dlatego też wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb wychowanków.

Grupą docelową działań rekrutacyjnych OHP jest młodzież w wieku 15-18 lat, mająca problemy z nauką, potrzebująca wsparcia w ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych, zagrożona wypadnięciem z systemu edukacji, pochodząca z rodzin defaworyzowanych, poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji w zawodach, na które jest zapotrzebowanie rynku pracy. Istnieje również możliwość zrekrutowania osób, które nie ukończyły 15-tego r.ż. w przypadkach określonych w art. 191 § 21–27 Kodeksu Pracy w celu przygotowania zawodowego.

 Głównym celem działalności OHP jest udzielenie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wypełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, socjalizacja, zdobycie przygotowania zawodowego, uzyskania kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia. Priorytetem jest wyrównywanie deficytów edukacyjnych młodych ludzi, kształtowanie postaw prospołecznych oraz tworzenie warunków do osobistego rozwoju i samorealizacji.

Przyjęcie młodzieży do OHP może nastąpić na wniosek rodziców/opiekunów prawnych i rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie, bądź wniosek lub opinię wydaną przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracowników pomocy społecznej itp.

Więcej informacji znajduje się na stronie www. https://malopolska.ohp.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/malopolska.ohp .