23 października 2020

Rządowy Program AKTYWNA TABLICA

Rządowy Program AKTYWNA TABLICA:

  • wsparcie finansowe na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu lub sprzęt, który był do kupienia w poprzedniej edycji,
  • Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa (max. kwota dofinansowania na szkołę 14 tys. zł) i w 20% z wkładu własnego (rzeczowy lub finansowy) organów prowadzących szkoły.

Beneficjenci Programu w 2020 roku (szkoły publiczne i niepubliczne):

  1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019,
  2. szkoły ponadpodstawowe.

Wymaganiem podstawowym dla szkoły przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Harmonogram Programu w roku 2020:

  • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października 2020 r.,
  • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października 2020 r.,
  • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada 2020 r.,
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Kwota wsparcia finansowego.

Szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:

a) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

b) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

c) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub

d) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
  • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Więcej informacji na temat Projektu na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki