29 kwietnia 2024

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa małopolskiego

 

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2024 r.

Zasady wypełniania i składania wniosków:

1. Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej).

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata dotyczących wyłącznie roku szkolnego 2023/2024;

    • dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
    • w przypadku finałów olimpiad/konkursów/zawodów sportowych odbywających się po 30 lipca 2024 r. wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia należy dosłać po jej  uzyskaniu,

b) oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

Proszę zwracać szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium ministra  właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem opisu wskazanego w nawiasach każdej kategorii osiągnięć.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w terminie o którym mowa na wstępie.

 Kto może kandydować do stypendium?

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podstawa prawna:

art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.).

 

Sprawy związane ze stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje Pani  Monika  Kwiatkowska, starszy specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-30; e-mail: monika.kwiatkowska@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem

dr Gabriela Olszowska

Małopolski Kurator Oświaty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium
Załącznik nr 2 -oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – treść wypełniania obowiązku informacyjnego