21 stycznia 2021

Tytuł honorowy Profesora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Informacja o osiągnięciach kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 1) zawierająca:
  1. opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) – w formie papierowej oraz elektronicznej (format .doc),
  2. potwierdzoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego*,
  3. zaświadczenie dyrektora szkoły o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
  4. potwierdzenie uzyskania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagród ministra, kuratora oświaty
   lub organów prowadzących szkoły i placówki*,
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej (dotyczy wyłącznie nauczyciela, który składa wniosek w swoim imieniu).

  2. Zgoda nauczyciela na kandydowanie do tytułu honorowego profesora oświaty, w przypadku, gdy zgłaszającym nie jest kandydat do tytułu.

*Załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez nauczyciela, którego informacja dotyczy.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania wniosków:

do 31 stycznia każdego roku

IV. Termin załatwienia sprawy:

Małopolski Kurator Oświaty składa wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty w terminie do 31 marca każdego roku.

V. Osoby do kontaktu:

Milena Wtorek – specjalista ds. oświaty – tel. 12/448-11-13
Monika Łopatka – specjalista ds. oświaty – tel. 12/448-11-28

Marta Rogozińska-Owsiak – p.o. Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

VI. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. 2008 Nr 163, poz. 1017).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 – letni okres zatrudnienia jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy (art. 9i ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela).
 2. Informacje o osiągnięciach kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty mogą przedkładać sami kandydaci albo inne podmioty zgłaszające, w szczególności: dyrektorzy szkół, organy prowadzące szkoły, związki zawodowe, organizacje oświatowe.
 3. Opis dorobku zawodowego powinien być złożony w formie papierowej oraz elektronicznej, tj. na płycie CD lub innym nośniku danych wyłącznie w formacie .doc; nie należy składać wniosku w formacie .pdf.
 4. Tytuł profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.
 5. Kapituła w terminie do 1 lipca każdego roku przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.
 6. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, Minister Edukacji Narodowej wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł (art. 31 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela).
 7. We wniosku nie należy zamieszczać informacji o danych osobowych innych osób (np. uczniów, rodziców, nauczycieli).

Formularze do pobrania:

Klauzula informacyjna – nadanie tytułu honorowego profesora oświaty – zgłaszającym jest kandydat do tytułu
Klauzula informacyjna – nadanie tytułu honorowego profesora oświaty – zgłaszającym nie jest kandydat do tytułu
Formularz nr 1 – Informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty