29 stycznia 2024

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz.U.2023.756 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2022.902 t.j.
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U.2019.1781 t.j.

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien określać:
 1. dokładnie przedmiot i zakres żądania,
 2. formę i sposób udostępnienia informacji publicznej,
 3. informacje o Wnioskodawcy umożliwiające doręczenie żądanej informacji publicznej.

W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej został sporządzony wzór wniosku, do pobrania.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Wniosek należy wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek można:
 1. wysłać na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,
 2. złożyć w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie – parter – Dziennik podawczy,
 3. złożyć poprzez skrzynkę odbiorczą ePUAP,
 4. wysłać na adres e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

IV. Termin składania wniosków:

Wnioski mogą być składane przez cały rok.

V. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek pisemny następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Małopolski Kurator Oświaty powiadamia Wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

VI. Osoby do kontaktu

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – tel. 12 448-11-41
Piotr Pękala – referent prawny

VII. Opłaty

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
 2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Małopolski Kurator Oświaty ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wówczas może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.
 2. Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
 3. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

 

 

Załączniki