5 lutego 2024

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – Dz.U.2023.1524 t.j.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U.2023.775 t.j.
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U.2023.1634 ze zm.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zwierać:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 7. Wniosek powinien również zawierać wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Wniosek należy wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek można:
 1. wysłać na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,
 2. złożyć w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie – parter – Dziennik podawczy,
 3. złożyć poprzez skrzynkę odbiorczą ePUAP,
 4. wysłać na adres e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

IV. Termin składania wniosków:

Wnioski mogą być składane przez cały rok.

V. Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Małopolski Kurator Oświaty zawiadamia w tym terminie Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

VI. Osoby do kontaktu

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – tel. 12 448-11-41
Piotr Pękala – referent prawny

VII. Opłaty:

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Małopolski Kurator Oświaty może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 2, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacja ta:
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie lub w centralnym repozytorium (https://danepubliczne.gov.pl/),
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

IX. Tryb odwoławczy:

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawo do sprzeciwu.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Małopolskiego Kuratora Oświaty o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Małopolski Kurator Oświaty, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. W przypadku wydania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty decyzji:
  a. o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  b. o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 4. Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (art. 17 pkt 2 k.p.a.) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Właściwość w sprawie określa się poprzez właściwość rzeczową organu, tj. zgodnie z art. 20 k.p.a. według przepisów o zakresie jego działania.
 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11), z tym że:

 1. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.
 2. Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki