10 czerwca 2024

Uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą

Małopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia wyłącznie oryginały dokumentów wydanych przez polskie szkoły, które mają swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

Dokumenty uwierzytelnione:

 1. świadectwo szkolne promocyjne,
 2. świadectwo ukończenia szkoły,
 3. indeks lub inny dokument wydany przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego

są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej.
LISTA PAŃSTW – STRON KONWENCJI

Uwierzytelnienie dokumentu podlega opłacie – patrz pkt II.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu (Załącznik nr 1).W przypadku, gdy właściciel dokumentu jest osobą niepełnoletnią wniosek musi zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego (najczęściej rodzic) lub opiekuna prawnego. Przedstawiciel ustawowy może również przedłożyć pełnomocnictwo w stosunku do innej osoby pełnoletniej, która będzie mogła podejmować wszystkie czynności w sprawie uwierzytelnienia dokumentu.
 2. Dokument będący przedmiotem uwierzytelnienia.
 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty.
 4. Upoważnienie (Załącznik nr 2) – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba. Skan lub kserokopia upoważnienia nie będą akceptowane.
 5. Upoważnienie (Załącznik nr 3) – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest osoba niepełnoletnia. Skan lub kserokopia upoważnienia nie będą akceptowane.

II. Opłata:

Za uwierzytelnienie dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
Kuratorium  Oświaty w Krakowie
NBP O/O Kraków
35 1010 1270 0023 0722 3100 0000

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy).

IV. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące.
 2. Uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez właściwą jednostkę (szkołę lub archiwum).

VI. Odbiór dokumentów:

Zgodnie ze wskazaniem na wniosku:

 1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną po okazaniu dokumentu tożsamości – po zakończeniu procedury, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja z proponowaną datą i godziną odbioru.
  W przypadku, gdy dokument będzie odbierała osoba trzecia, niewskazana we wniosku, musi ona przedłożyć pisemne upoważnienie oraz dokument tożsamości. Skan lub kserokopia upoważnienia nie będą akceptowane.
 2. Wysyłka pod wskazany adres – niezwłocznie po zakończeniu procedury, dokument zostanie odesłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres.

VII. Osoby do kontaktu:

Zespół Uznawania Świadectw i Konkursów, e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

Katarzyna Dębska – starszy specjalista – tel. 12 448-11-54
Joanna Kmiecik-Bocheńska – starszy specjalista – tel. 12 448-11-28
Monika Kwiatkowska – starszy specjalista – tel. 12 448-11-30
Monika Łopatka – specjalista – tel. 12 448-11-30
Ewa Piwowarczyk – starszy specjalista – tel. 12 448-11-28

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej

VIII. Podstawa prawna:

 1. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Załączniki