13 października 2022

Uznanie świadectwa wydanego za granicą

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

1. Wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą (formularz nr 1);

 • Świadectwa wydane za granicą mogą być uznane za dokument potwierdzający  w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa;
 • Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP – do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo.

2. Świadectwo:

a) oryginał świadectwa z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille albo duplikat świadectwa z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille albo kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille

Oryginał świadectwa albo jego duplikat albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille wydaną przez właściwy organ państwa, z którego świadectwo pochodzi należy złożyć w przypadku świadectw wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939). Oryginał świadectwa lub jego duplikat przedstawiany jest do wglądu.
Lista państw – stron Konwencji

albo

b) zalegalizowany oryginał świadectwa lub jego duplikat – w przypadku świadectw pochodzących z państw niebędących stronami Konwencji haskiej;

Oryginał lub duplikat świadectwa zagranicznego powinien być zalegalizowany przez:

 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectw, lub  
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy dołączyć następujące dokumenty, które powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa,  na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia,
b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia
wraz z uzyskanymi ocenami,
c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą:

 • treści kształcenia,
 • planowanego czasu nauki
 • skali ocen,

d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie  w państwie w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

4. Tłumaczenie na język polski świadectwa po jego zalegalizowaniu / opatrzeniu apostille  i innych dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane lub poświadczone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium  lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

5. Upoważnienie (formularz nr 2) – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo;

6. Kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane osobowe właściciela świadectwa.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria –Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

IV. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące

V. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12 448-11-13
Monika Broś – starszy specjalista ds. oświaty
Milena Wtorek –  starszy specjalista ds. oświaty

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

VI. Podstawa prawna:

 1. art. 93, art. 93a – h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000);
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 ze zm.).

VII. Informacje dodatkowe:

1. Uznanie tego samego świadectwa uzyskanego za granicą może być przeprowadzone tylko raz.
2. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

b) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

c) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),

d) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi. Wykaz umów

Świadectwa wymienione w punktach a – d uznawane są w Polsce z mocy prawa, wobec powyższego mogą być składane bezpośrednio na uczelni, w instytucji lub u pracodawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych opinii i zaświadczeń.

3. Świadectwo, które uprawnia jedynie do studiowania na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcie te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych – art. 93 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
4. Nie prowadzi się postępowania w celu uznania świadectwa w stosunku do zagranicznych świadectw dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenie szkoły, jeśli jego posiadacz zamierza kontynuować w Polsce naukę w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącym.
5. Kuratorium Oświaty w Krakowie nie odsyła oryginałów dokumentów złożonych w sprawie – dokumenty po zakończeniu postępowania należy odebrać osobiście lub za upoważnieniem.

Załączniki:

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego RODO
Formularz nr 1 – wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą
Formularz nr 2 – upoważnienie