21 września 2021

Ważne! Nowa karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.

Kraków, dnia  21 września 2021 r.

WO-II.021.20.2021.AU

 

Szanowni Państwo,
organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu
województwa małopolskiego

 

       Kuratorium  Oświaty  informuje, że 24 sierpnia 2021 r. opublikowane  zostało  rozporządzenie  Ministra Edukacji i Nauki  z 22 lipca 2021 r. ( data wejścia w życie – 8 września br. ) zmieniające  rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1548 ).

       W rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 30 marca  2016 r. w  sprawie  wypoczynku  dzieci i  młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

       Zmiana polega na skreśleniu we wzorze załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, w części II „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” wyrazów: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)”.

       Ponadto w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, pn. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” usunięto informację o posiadaniu przez uczestnika wypoczynku szczepienia ochronnego przeciwko durowi. Obecnie szczepienie przeciwko durowi nie należy do szczepień obowiązkowych i wymaganie tego szczepienia,  oraz – co za tym idzie – jego potwierdzenie, nie znajduje uzasadnienia.

       W  związku  z  powyższym,  Kuratorium  Oświaty  zwraca  się z  prośbą   do   wszystkich   organizatorów  wypoczynku oraz  dyrektorów   szkół   i   placówek   o   zapoznanie   się   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   ww.   rozporządzeniu  oraz  o  stosowanie  dla  uczestników  wypoczynku  nowego  wzoru  Karty  kwalifikacyjnej  uczestnika  wypoczynku.  Nowy  wzór  Karty  dostępny  jest  pod  poniższym  odnośnikiem.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1548