22 grudnia 2021

Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży zostały opracowane Wytyczne GIS, MZ, MEiN.

Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[1] nie uległy zmianie. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych. W dokumencie występują zapisy, które zalecają obostrzenia w kwestii wymogów przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.

Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania, odpowiednio na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach, itd.

W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku należy  stosować  się,   przede wszystkim,  do  komunikatów  zamieszczonych  na  stronie   Głównego  Inspektoratu   Sanitarnego    i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo   zdrowotne,  jak   również  informują  o  zmniejszaniu  lub  zwiększaniu restrykcji  i udzielają ostatecznych  informacji   we   wszystkich   tematach  związanych  z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym.

Poniżej linki dotyczące bezpieczeństwa, w tym dla osób wyjeżdżających za granicę, w związku z możliwością wystąpienia różnego rodzaju obostrzeń związanych z stanem epidemii oraz różnych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
  3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
  4. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak
  5. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Załącznik:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021-2022

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 z późn. zm.).