21 stycznia 2021

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu – formularz nr 1;
  2. Zaświadczenia dyrektorów szkół, w których nauczyciel jest zatrudniony – formularz nr 2;
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie*;
  4. Akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia*

*Załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez nauczyciela, którego wniosek dotyczy

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

IV. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące

V. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12/448-11-13
Monika Broś – starszy specjalista ds. oświaty
Milena Wtorek – specjalista ds. oświaty

Marta Rogozińska-Owsiak – p.o. Dyrektora Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

VI. Podstawa prawna:

art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

VII. Informacje dodatkowe:

Wyznaczenie dyrektora wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu dotyczy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska.

Załączniki:

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego RODO
Formularz nr 1 – wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły
Formularz nr 2 – zaświadczenie dyrektora szkoły