12 kwietnia 2022

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wskazują m. in., że w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, uczęszczający do oddziału przygotowawczego, o którym mowa w art. 165 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nie podlega klasyfikacji rocznej w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że:

1) uczeń nie zna języka polskiego lub znajomość przez ucznia języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub

2) zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia.

Załączniki